Navigera

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Träteknikerutbildning i Hammarö AB. Därför är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Skolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR.

Träteknikerutbildning i Hammarö AB är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom skolans verksamhet. Den här webbsidan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra gällande dem.

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du som student eller som utomstående intressent eller gäst välkommen att i första hand kontaktar utbildningsledaren eller din kontaktperson eller den ansvariga för en kurs. Du är också välkommen att kontakta någon av de medarbetare som arbetar särskilt med personuppgiftsfrågor vid skolan, se kontaktuppgifter längst ner på den här webbsidan.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Träteknikerutbildningen behandlar bara personuppgifter för att utföra vårt uppdrag att utbilda, forska, samverka med det omgivande samhället, info¬rmera om vår verksamhet samt verka för att utbildningen leder till nytta. Vi gör det också för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och för att följa lagar och regler.

Skolan behandlar bara uppgifter om dig om du har samtyckt till det, eller om det är nödvändigt för att utföra en uppgift som innefattar myndighets¬utövning, är av allmänt intresse, eller som följer av lag eller avtal.

De vanligaste anledningarna till att skolan behandlar uppgifter om dig är att du är student, anställd, deltagare i en kurs eller annat evenemang eller om du söker en tjänst eller av annan anledning kontaktar skolan.

De flesta uppgifter skolan behandlar om dig samlas in direkt från dig. Vilka upp¬gifter vi behandlar beror på ändamålet med behandlingen. Bland annat kan det vara fråga om följande:

 • Personuppgifter som du lämnar till oss på webben, fysiska blanketter, i kontakter med medarbetare på högskolan via exempelvis mejl och brev samt vid användning av högskolans IT-system och tjänster.
 • Personuppgifter som du lämnar till oss i samband med anmälan till ett evenemang, till exempel kontaktuppgifter. Varför vi gör det informeras om i det enskilda fallet. Oftast behöver vi uppgifterna för att planera och administrera eventet samt kommunicera med dig.
 • Personuppgifter som lämnas vid nominering och beslut av utmärkelser och pris.
 • Uppgifter om din hälsa för att exempelvis kunna tillgodose önskemål om specialkost vid evenemang eller behov av särskilt pedagogiskt stöd. Oftast ber vi dig att godkänna vår behandling av dessa uppgifter innan de samlas in och behandlas.
 • Personnummer, om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, till exempel för att vi inte ska förväxla dig med en annan person eller om det annars krävs för att säkert fastställa din identitet.
 • Bankuppgifter och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som du lämnar när du söker en tjänst.

Särskilt om behandlingen av studenters personuppgifter

Studiedokumentation m.m.

Träteknikerutbildningen behandlar flera uppgifter om studenter. De uppgifter som behandlas är bland annat namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, folkbokföringsadress samt studiedokumentation och annan studieadministrativ information som uppgift om behörighet, meriter, deltagande i utbildning och prov, tentamen och inlämningsuppgifter och studieresultat. Detta gör vi för att kunna anta dig som student, kommunicera med dig, genomföra kurs, dokumentera studier, följa upp, utvärdera, rapportera och administrera utbildning samt administrera stipendier och utbytesstudier.

Inspelning i undervisningssituationer

Inom kurser som ges på distans eller som annars innehåller moment som ges med stöd av ström¬nings- och videokonferensteknik kan ljud- och bildmaterial på studenter komma att behandlas. På dessa kurser kan föreläsningar, seminarier, handledning och andra undervisningssituationer komma att direkt¬sändas (strömmas) över Internet och/eller spelas in med ljud och bild. I dessa fall kan studenter komma att förekomma i bild och/eller med sin röst i samband med deltagandet i kursen.

Direktsändning och/eller inspelning används endast när det bedöms viktigt för studenters lärande och syftet inte kan upp¬nås med rimliga medel på något annat sätt som innebär att personuppgifter (bild och röst) inte behandlas.

Vid direktsändning och/eller inspelning vidtas lämpliga åtgärder för att skydda studenters personliga integritet. Så långt det är möjligt riktas de kameror som skolan använder på ett sätt som minimerar att studenter förekommer i bild mer än nödvändigt, och för att minimera att studenters röster tas upp mer än nödvändigt erbjuds studenter att ställa frågor skriftligen via en chattfunktion och/eller vid en sär-skild frågestund som inte spelas in. Som student kan du även som utgångspunkt själv bestämma om du vill uppge din riktiga identitet online och om du genom din egen webbkamera vill visa dig i bild.

Direktsändningar och/eller inspelade undervisningssituationer kan komma att vara allmänt tillgängliga på skolans lärplattform och andra IT-system via Internet. Inspelat material är därtill allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. Inspelat material lagras på skolan och används i regel tills materialet är inaktuellt. Därefter bevaras det i skolans arkiv.

Den aktuella behandlingen av personuppgifter (bild och röst) sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (allmänt intresse).

Publicering av avhandlingar och examensarbete

Uppgifter som du lämnar om dig själv, och eventuella medförfattare, i samband med den egna publiceringen av en avhandling eller examensarbete behandlas i skolan för att göra det publicerade material sökbart. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, signatur, organisationstillhörighet och mejladress. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (allmänt intresse).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Skolan vidtar rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten åtkomst och annan behand¬ling samt mot förlust, förstöring eller skada. Åtgärderna syftar till att säker¬ställa ett lämpligt skydd för personuppgifterna med hänsyn till risken med behandlingen av uppgifterna.

Vem får del av dina personuppgifter?

Som utgångspunkt får bara de medarbetare vid skolan som behöver dina person-uppgifter i arbetet del av uppgifterna. En stor del av informationen som finns vid skolan är allmänna handlingar. Det innebär att om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan som utgångspunkt alla som begär ut handlingen ta del av dina personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter som Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Skatte¬verket, För¬säkringskassan, och andra högskolor och universitet. De kan också komma att delas med lev-erantörer, samarbetspartners och annan tredje part som behöver ta del av dem.

Skolan delar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt och om du har godkänt det eller vi får göra det enligt lag. När personuppgifter lämnas till en annan part vidtar skolan lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och krav i lag eller annan författning. Regler om hur länge högskolan är skyldiga att spara olika information finns bland annat i arkivlagen och Riksarkivets författnings¬samling. Ofta innebär det att dina personuppgifter sparas i mellan två år och för all framtid.

Träteknikerutbildningens webbplats

Skolans webbplats använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som skapas och lagras på din enhet när du besöker vår webbplats och som innehåller information om besöket. Vi använder cookies för att vissa tjänster och funktioner som gör webbplatsen bättre för dig som besökare ska fungera. Vi använder också cookies för att sa¬mla in information om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som besöks och hur lång tid för besöket varar, i statistiska syften och för att anpassa och förbättra webbplatsen.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Skolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag med information om detta (så kallat registerutdrag). Din skriftliga begäran om registerutdrag ska innehålla ditt namn och personnummer. Du ska också underteckna med din egenhändiga namnunderskrift. Skicka din begäran till:

Träteknikerutbildning i Hammarö AB
Djupsundsvägen 1
663 34 SKOGHALL

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

Rätt till återkallande

I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina person¬uppgifter. Uppgifter som redan har offentliggjorts påverkas däremot i regel inte av ett återkallat samtycke.

Automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Skolan fattar inte några sådana beslut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall få en viss behandling av dina personuppgifter begränsad eller avslutad.

Rätt till radering

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Mer information om dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du som student, forskningsdeltagare eller som utomstående intressent eller gäst välkommen att i första hand kontakta din chef, din kontaktperson eller den ansvariga för en kurs eller ett forskningsprojekt. Du är också välkommen att kontakta någon av de medarbetare som arbetar särskilt med personuppgiftsfrågor vid högskolan genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Personuppgiftsansvarig

Träteknikerutbildning i Hammarö AB
Djupsundsvägen 1
663 34 SKOGHALL

Tel. 054-51 91 03
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr: 556970-7937
 • ©Träteknikerutbildning i Hammarö AB

  Djupsundsvägen 1
  663 34 SKOGHALL
 • Kontakt

  Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig
  070 – 566 05 58
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.